artworks‎ > ‎

KaTaKaTa Walk

  • Tsuyoshi Miyata, Takatsugu Kuriyama, Shouichi Takeda, 
  • Yasuo Kuniyoshi, and Takahiro Suzuki  (2008)